Missie –Strategie Fysio10IJsselland

Missie:

Partijen werken samen in de vorm van een mono-disciplinaire zorggroep t.a.v. in en verkoop van fysiotherapeutische of andere zorgdiensten in het kader van integrale bekostiging ten aanzien van een viertal chronische aandoeningen.

Te weten:

 1. Cardio-vasculair Risicomanagement;
 2. Diabetes Mellitus II (DDP);
 3. COPD;
 4. Chronisch Hartfalen.

Een nauwe partnerrelatie met de huisartsen zorggroep (HRD) wordt nagestreefd. Dit uit zich in een gelijke geografische organisatie en het inzetten op zoveel mogelijk gezamenlijk optrekken bij in en verkoop en implementatie van integrale zorgproducten. De kwaliteit van deze producten dient leidend te zijn. Indien de financiering van de zorg zodanig gaat veranderen , waarbij ook andere indicaties of aandoeningen integraal of anderszins bekostigd gaan worden, kan onze missie en strategie worden aangepast.

Om onze visie mede te kunnen verwezenlijken is continuïteit van bedrijfsvoering essentieel. Derhalve wordt ingezet op:

 • Voorkeur-leverancierschap en meerjarige contracten;
 • Scholing;
 • Optimale outillage;
 • Bereikbaarheid en toegankelijkheid van de behandelcentra.

Strategische doelen:

 1. Marktleider zijn in het verzorgingsgebied van de leden van FZS t.a.v. de integrale bekostiging van de eerstelijns chronische zorg binnen de kaders van NMA/NZA.
 2. De kwaliteit van de geleverde fysiotherapeutische diensten is voor alle praktijken gelijk en wordt uitgevoerd conform de in bijlagen beschreven protocollen. De praktijken voldoen aan de kwaliteitseisen die door Salland Verzekeringen zijn beschreven om te kunnen voldoen aan de zogenaamde D-status. De D-praktijken werken met protocollen die zoveel mogelijk conform evedence-based of best -practice zijn geformuleerd en beschikken over hiervoor speciaal opgeleide medewerkers en over adequate outillage en middelen.
 3. De veiligheid: samenwerkende praktijken beschikken over kennis en middelen,(zoals een AED), om de veiligheid van deze kwetsbare chronische patiënten (zo veel mogelijk) te borgen.
 4. Continuïteit van bedrijfsvoering is randvoorwaardelijk voor elke deelnemende praktijk. Ingezet wordt op voorkeursleverancierschap en meerjarige contracten voor en met verzekeraars en/of eventuele hoofdaannemers. Van geval tot geval wordt bekeken of de FZS zelf hoofdaannemer wil zijn. Ook het blijven ontwikkelen van diverse producten en diensten is hiervoor een belangrijk instrument.
 5. Een intensieve multidisciplinaire samenwerking met alle partijen die volgens de zorgstandaarden deelnemen aan de zorg aan chronische patiëntengroepen, wordt nagestreefd. Met de desbetreffende patiënten verenigingen, zorgverzekeraars en gemeenten worden contacten onderhouden. Het zwaartepunt in de samenwerking komt te liggen in die met de huisarsten-zorggroep.
 6. De zorgmarkt is blijvend aan veranderingen onderhevig. Permanente monitoring en verkenning hiervan zal het beleid om onze visie te kunnen realiseren bepalen.

De kostenbeheersing in de zorg is ook onze verantwoordelijkheid. Gestreefd wordt om deze zo laag mogelijk te houden door een efficiënte organisatievorm te realiseren, waarbij kostenbelading van overhead en ontwikkeling strak gebudgetteerd zijn.